Disclaimer

Algemeen
De voorwaarden van deze disclaimer (“Disclaimer”) is van toepassing op de internetsite www.keuzekado.com van Keuzekado handelsnaam van FeyenPak BV, data 7a, 7741 MG Coevorden (Postbus 190, 7740 AD Coevorden), Nederland en is ingeschreven in het Handelsregister KvK Groningen onder nummer 04056776. U wordt verzocht deze Disclaimer zorgvuldig te lezen.

In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke producten en diensten besteld via deze website en deze Disclaimer, prevaleren de voorwaarden van deze producten en diensten.

Intellectuele eigendomsrechten
Keuzekado, of de rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, domeinnamen, merkrechten, octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten) met betrekking tot alle op of via deze internetsites aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo's). Het is niet toegestaan informatie op deze internetsites te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Keuzekado of rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op deze internetsites wel afdrukken en/of downloaden voor uw eigen persoonlijk gebruik.

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Keuzekado is het niet toegestaan links naar sites van Keuzekado weer te geven.

Online communicatie
Berichten die u per e-mail naar Keuzekado stuurt, kunnen onveilig zijn. Keuzekado raadt derhalve af vertrouwelijke informatie per e-mail aan Keuzekado te zenden. Indien u ervoor kiest berichten per e-mail aan Keuzekado te zenden, aanvaardt u het risico dat derden deze berichten onderscheppen, misbruiken of wijzigen.

Toepasselijk recht
Op deze internetsite en de Disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze Disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Wijzigingen
Keuzekado behoudt zich het recht voor de op of via deze internetsites aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze Disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze internetsites aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze Disclaimer, is gewijzigd